VOAL - Online Zëri i Shqiptarëve

GËZIMET DHE HIDHËRIMET E RAMAZANIT

Nga HESHAM A. HASSABALLA, New York Times


E Shtunë, 08.06.2011, 11:42am (GMT1)

ÇIKAGO - Ramazani sapo ka filluar, dhe unë duhet të pranoj se ai fillon me paksa tmerr për mua. Agjërimi, një shtyllë thelbësore e ritualit në Islam, përbëhet nga abstenimi prej ushqimit, pijeve dhe kënaqësive të tjera sensuale nga agimi (para lindjes së diellit) deri në muzg.

Për shkak se kalendari islamik është hënor, Ramazani lëviz prapa kalendarit diellor, dhe kjo do të thotë se për 10 vitet e ardhshme ai do të bjerë gjatë muajve të verës në hemisferën veriore.

Kjo do të thotë ditë shumë të nxehta dhe shumë të gjata dhe netë dëshpërimisht të shkurtëra. Mbaj mend Ramazanin në qershor kur isha 12 vjeç, dhe ishte e vështirë asokohe. Prej atëherë unë jam shumë më i rritur në moshë, dhe kështu, agjërimi gjatë verës është bërë shumë më i vështirë për mua. Vitin e kaluar, kur vetëm një pjesë e Ramazanit ishte në muajin gusht, kam pasur një kohë të vështirë. Këtë vit, gjithë gushti është Ramazan, dhe për këtë arsye - edhe pse nuk dua ta them - unë jam i frikësuar.

Sigurisht, në qoftë se agjërimi paraqet shqetësim trupor të një personi, ai ose ajo nuk duhet të agjërojë, dhe në vend.të kësaj mund t'i ushqejë të varfërit. Përveç kësaj, nënat shtatzëna dhe gji, njerëzit me sëmundje kronike, dhe ata që janë në udhëtim nuk duhet të agjërojnë. Në të vërtetë, unë mund të mendojë të udhëtoj tërë muajin e Ramazanit, por unë nuk do të kishte një punë duke më pritur për mua, kur të kthehesha. Dhe do të duhej t'i plotësoja ditët që kam munguar në punë.

Pra, unë duhet ta ndaj mendjen menjëherë dhe të agjëroj.


Më vjen turp të pranoj se jam kaq i frikësuar nga agjërimi, sepse muaji i Ramazanit është plot e plot bekime hyjnore dhe shpërblime. Mëkatet e agjëruesit janë shuar plotësisht, dhe tradita profetike tregon se ka përfitime të jashtëzakonshme për ata që agjërojnë.


Përveç kësaj, akti i heqjes dorë ushqimi dhe pirja gjatë orëve të ditës e lejon për të reflektuar mbi jetën e të varfërve dhe të uritur, të cilët - të dalë nga varfëria dukshëm - mund shumë shpesh duhet të heq dorë nga ushqimi dhe pija. Uria dhe etja ime duhet të motivojë më të ndihmuar në lehtësimin e vuajtjeve të tyre duke i dhënë bamirëse dhe punë.


Për më tepër, ekziston një spastrim i madh shpirtëror që vjen me agjërimin e Ramazanit. Më shumë se vetëm privimi i vetes nga ushqim dhe pijet, në qoftë se vetëm për një (ose më mirë këtë vit, disa) disa orë, unë nuk duhet të angazhohem në sjellje të keqe. Në mënyrë ideale, unë duhet ta përfundoj muajin si një person më i mirë se sa kur e kam filluar atë. Pra, unë me të vërtetë duhet të jem i lumtur që Ramazanit është tashi, dhe unë duhet të jem i lumtur që po agjëroj.

Por unë nuk jam. Është duke u bërë nxehtë, unë do të mos ha prej orës rreth 4 në mëngjes, dhe dielli nuk do të perëndojë deri pas orës 8 në mbrëmje. I vetmi ngushëllim është se ditët shkojnë drejt shkurtimit. Normalisht, kjo më bën të pikëlluar. Gjatë muajit të Ramazanit, megjithatë, më sjell mua një sasi ë vogël gëzimi.

But I am not. It is going to be hot, I will have to stop eating at around 4 in the morning, and the sun will not set until well after 8 in the evening. The only saving grace is that the days are getting shorter. Normally, this makes me sad. During Ramadan, however, it brings me no small amount of joy. Yet that is the point of the fast, if one is able to do it. It is a physical and spiritual challenge, and God knows it is difficult. That is why in Muslim tradition He says: "Fasting is for Me, and I give the reward for it." Struggling a little to fast for the sake of God is the essence of jihad, not violence and murder, as some radical Muslims believe.

Megjithatë, këtu është fjala tek agjërimi, nëse dikush është në gjendje ta bëjë atë. Kjo është një sfidë fizike dhe shpirtërore, dhe Perëndia e di se është e vështirë. Kjo është arsyeja pse në traditën myslimane Ai thotë: "Agjërimi është për Mua dhe unë jap shpërblimin për të." Të vësh paksa veten në provë për të agjëruar për hir të Zotit është thelbi i xhihadit, jo dhunë dhe vrasje, si besojnë disa muslimanë radikalë.


Gjatë gjithë këtij muaji, amerikanët do të shohim ligjin e Sheriatit, të cilin disa duan ta ndalojnë, duke u praktikuar nga një masë e myslimanëve në Shtetet e Bashkuara, të cilët janë duke pritur deri pas perëndimit të diellit për të ngrënë, pirë dhe bërë (shumë) qejf. Nuk ka asnjë kërcënim në të gjithë këtë. Duke i bërë myslimanët amerikanë fqinj më të mirë, miq më të mirë, kolegë pune më të mirë, dhe njerëz më të mirë, agjërimi i Ramazanit është vetëm një gjë e mirë, si për Shtetet e Bashkuara dhe për botën.


Hesham A. Hassaballa është një mjek dhe shkrimtar me banim në Çikago. Libri i tij i fundit është "Vëllai Nobel: Historia e Profetit të fundit në poezi."/Skënder Buçpapaj

--

August 1, 2011

The Joys and Sorrows of Ramadan

By HESHAM A. HASSABALLA

CHICAGO — Ramadan has just begun, and I must admit that it starts with no small amount of dread for me. Fasting, an essential pillar of ritual in Islam, consists of abstaining from food, drink and other sensual pleasures from dawn (before sunrise) until dusk.

Because the Islamic calendar is a lunar one, Ramadan travels backward along the solar calendar, and this means that for the next 10 years it will fall during the summer months in the Northern Hemisphere.

That will mean very hot and very long days, and distressingly short nights. I remember Ramadan being in June when I was about 12 years old, and it was hard then. I have since become much older, and thus, fasting during the summer has become much more difficult for me. Last year, when only a part of Ramadan was in August, I had a tough time. This year, all of August is Ramadan, and therefore — although I hate to say it — I am scared.

Of course, if fasting poses bodily harm to a person, he or she should not fast, and can feed the poor instead. In addition, pregnant and nursing mothers, people with chronic illnesses, and those who are traveling do not have to fast. Indeed, I could contemplate traveling the entire month of Ramadan, but I would likely not have a job waiting for me when I came back. And I would have to make up the days I missed.

So, I am going to have to suck it up and fast.

It shames me to admit that I am so scared to fast, because the month of Ramadan is chock full of divine blessings and rewards. The sins of the fasting person are completely erased, and Prophetic tradition holds that there are tremendous benefits for those who fast.

In addition, the act of forgoing food and drink during the daylight hours allows one to reflect upon the lives of the poor and hungry, who — out of sheer poverty — may quite often have to forgo food and drink. My hunger and thirst should motivate me to help relieve their suffering through charitable giving and work.

Moreover, there is a tremendous spiritual cleansing that comes with the fast of Ramadan. More than just depriving myself of food and drink, if only for a few (or rather this year, several) hours, I must not engage in bad behavior. Ideally, I should finish the month a better person than when I started it. Thus, I really should be happy that Ramadan is here, and I should be happy to be to fasting.

But I am not. It is going to be hot, I will have to stop eating at around 4 in the morning, and the sun will not set until well after 8 in the evening. The only saving grace is that the days are getting shorter. Normally, this makes me sad. During Ramadan, however, it brings me no small amount of joy. Yet that is the point of the fast, if one is able to do it. It is a physical and spiritual challenge, and God knows it is difficult. That is why in Muslim tradition He says: "Fasting is for Me, and I give the reward for it." Struggling a little to fast for the sake of God is the essence of jihad, not violence and murder, as some radical Muslims believe.

Throughout this month, Americans will see Shariah law, which some want to ban, being practiced by the throngs of Muslims in the United States who are waiting until after sunset to eat, drink and be (very) merry. There is no threat at all in this. By making American Muslims better neighbors, better friends, better coworkers, and better people, the fast of Ramadan is only a good thing, for both the United States and the world.

Hesham A. Hassaballa is a Chicago-based doctor and writer. His latest book is "Noble Brother: The Story of the Last Prophet in Poetry."

(http://www.nytimes.com)

Përktheu Skënder Buçpapaj


Copyright © 2005-2008 Nulled by [x-MoBiLe]. All rights reserved.